NTTB STATION 3

Ennakoivat kiinteistöpalvelut

16.6.2022 klo 9 - 10.30

Tuottavuutta ja vastuullisuutta datapohjaisen ennakoinnin avulla

Kiinteistöjen käyttäjille on tärkeää mahdollisimman häiriötön toiminta ja järkevä ennakointi esimerkiksi säiden tai tilatarpeiden muuttuessa. Vastaavasti palveluntarjoajien on järkevintä tuottaa palveluita niin, että niiden vaikuttavuus on panostukseen nähden optimaalisin. Datan avulla tällainen optimointi on mahdollista. Tilaisuudessa tunnistetaan, mitkä älykkäiden kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluiden käyttötapaukset ovat eri osapuolille tärkeimpiä ja luodaan uutta yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia.

Mitä polttavia kysymyksiä ilmiöön liittyy?

  • Kiinteistöpalveluiden tehokkaampi tuottaminen. Korona on muuttanut tarpeita toimitiloille ja samalla luonut uudenlaiset vaatimuksen hygienialle.
  • Laitteiden järkevämpi huoltaminen todellisen tarpeen mukaan, eikä vain teknisen käyttöiän perusteella.
  • Uusien datapohjaisten toimintamallien luominen kiinteistönomistajien ja palvelutuottajien välillä, jotka optimoivat vaikuttavuutta.
  • Kiinteistön hoidon ja ylläpidon hiilijalanjäljen pienentäminen optimoimalla huoltotapahtumia.

DRIVER

Vesa Ilmarinen

Chief Impact Officer - Platform of Trust

Ilmarinen kävi alustuksessaan läpi, miten maailma muuttuu ja esiin nostettavia seikkoja ovat rakennusalan tuottavuus ja turvallisuus, energiajärjestelmän murros, älykäs rakennettuympäristö, ilmastokriisi sekä teollinen data ja datatalous.

”Ilmastokriisin ripeän ratkaisemisen on pakko pohjautua mitattuihin ja reaaliaikaisiin faktoihin eli dataan. Varsinkin suurimman päästöerän eli ns. Scope3 päästöjen (GHG-protokolla) laskenta vaatii datan kokoamista ja käsittelemistä useista eri lähteistä. Muutamme erilähteisen ja -muotoisen tiedon luotettavasti ja kestävästi jaettavaan muotoon. Datan tuotteistaminen, monetisointi ja palvelullistuminen ovat isoja talouden trendejä, joihin etsitään ratkaisuja”, kertoo Ilmarinen.

Huoltokirjadata virtaa hanke 2021-22 

Huoltokirjadata virtaamaan -hanke käynnistyi keväällä 2021. Hankkeen omistaja oli Kiinteistötyönantajat ry ja käytännön toteuttamisesta vastasivat Platform of Trust ja Boost Brothers sekä KIRAHub. Sen etenemisestä raportoitiin Ympäristöministeriölle.

Hankkeessa tavoitteena oli tehostaa huoltokirjadatan virtausta kiinteistön omistajien ja palveluntarjoajien välillä. Työpajojen lisäksi hankkeessa toteutettiin kolme pilottiprojektia, joissa toteutettiin datavirrat toimijoiden välillä käytännössä. Ratkaisu luotiin Platform of Trust -alustan päälle, josta se voidaan ottaa käyttöön eri toimijoiden yhdistelmien välillä.

Älykästä kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelua kaivataan

Älykästä kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelun kehitysloikkaa kaivataan monestakin syystä. Ilmastokriisi pakottaa etsimään ratkaisuja, jotka parantavat niin kiinteistön itsensä kuin siihen kohdistuvien toimenpiteiden vastuullisuutta. Korona-aika on merkittävästi vahvistanut work-anywhere -trendiä, joka pakottaa luomaan ennakoivampia ja joustavampia ratkaisuja. Kiinteistöpalveluala on matalakatteista, sopimukset usein lyhyitä ja kulttuuri on ennemmin suorite- kuin vaikuttavuuskeskeinen. Nämä ovat taas hidastaneet innovaatioiden syntyä. Polttoaineiden hintojen nousu pakottaa myös tehostamaan huoltoajoja.

”Kiinteistön omistajat ja käyttäjät toivovat ennakoitavuutta eli parannetaan energiatehokkuutta, parannetaan käyttäjien kokemusta ja tehostetaan toimintaa proaktiivisesti datan avulla. Näin saadaan myös suurempi hyöty. Kiinteistöpalveluiden tarjoajat taas halusivat luoda toimintamalleja, joilla luodaan tuloksia ja vaikutuksia asiakkaille, eikä vain toteuteta huoltosuoritteita. Ja nämähän ovat saman asian kaksi puolta”, sanoo Ilmarinen.

VIERAILIJAT

Jukka Vakula

CEO - Vantaan Valo (Jumbo-Flamingo kauppakeskus)

Vakulan esityksen teema oli kiinteistönomistajan odotukset ennakoiville palveluille. Hänen mukaansa kolme käytännön haastetta kiinteistöomistajan näkökulmasta ovat datan virtaaminen, suljetut järjestelmät ja datan omistaminen.

Datan virtaamiseen liittyy mm. seuraavia haasteita, kuten miten kiinteistön eri vaiheissa tuotettu data saadaan siirrettyä seuraavan vaiheen hyödyksi. Jokainen vaihe tuottaa valtavan määrän dataa, mutta tietoa kerätään usein aina vaiheiden jälkeen uudelleen ja uudelleen. Näissä tapauksissa tuntuu, että tieto kertakäyttöistä. Kenen pitäisi vastata tiedon taltioinnista ja siirrosta eteenpäin kiinteistön ns. uuteen vaiheeseen?

Tiedolla johdetaan

Suurin osa rakennuskannasta on suljettujen järjestelmien piirissä. Uudet järjestelmät ovat avoimia, mutta onko rajapinnat tehty tai onko kytkeytyminen käytännössä mahdollista ja vaatiiko uusi toimintatapa aina myös uutta dataa?

”Kiinteistönomistajien on myös pohdittava, kuka omistaa kiinteistöistämme kerätyn datan? Dataa voi olla esimerkiksi palveluntuottajilla, omistajilla ja kiinteistöillä. Datan omistaminen tuo luonnollisesti valtaa päätöksenteossa ja data on kauppatavaraa”, sanoo Vakula.

Vakula kävi esityksessään läpi myös vastuullista toimintaa ja miten dataa voisi hyödyntää siinä. Vakulan mukaan kiinteistöjen omistajat ovat valmiita maksamaan hyvistä dataan liittyvistä ratkaisuista. Vanhaa dataa pitäisi hyödyntää, eikä aina aloittaa keräämään uutta. 

Antti Toivanen

Johtaja, Strategiset asiakkuudet - Lassila & Tikanoja

Toivasen esityksen teema oli datapohjaisella ennakoinnilla tuottavuutta ja vastuullisuutta. Hän kävi esityksessään läpi mm. miten arvo syntyy yhdistetystä tiedosta. 

Kokonaiskuvan muodostamiseksi yhdistetty tieto mahdollistaa lopputuloskeskeisten mittareiden rakentamisen. Tieto taas mahdollistaa resurssien ja panosten ohjaamisen kriittisimpiin toimintoihin.

Toimeksiannot, palvelupyynnöt ja järjestelmähälytykset ohjautuvat suoraan mobiililaitteeseen. Ennakointi ennen eskaloitumista ja yhdistetty tieto mahdollistaa prediktiivisen toiminnan. Näin laitteiden vikaantumista voidaan estää ja ennakoida.

”Yksi haaste on, että tietoa on, mutta sitä ei hyödynnetä. Tämä johtaa siihen, että kiinteistöjä johdetaan sokeasti. Meidän ratkaisu on arjen havaintojen ja tiedon yhdistäminen. Näihin kuuluu mm. energian hallintakeskus ja raportointi, huoltomiesten havainnot ja toimenpiteet ja tilasuunnittelu. Tästä hyötyvät luonnollisesti myös asiakkaat”, kertoo Toivanen.

Arvioi, kehitä, tehosta ja tuota loppuasiakkaalle arvoa

L&T + Haltian Empathic Building on L&T:n uuden ajan data ohjattu siivouspalvelu, joka hyödyntää Haltianin Empathic Building -digikaksosta. L&T siivoojat ohjaavat ja priorisoivat omaa työtään kävijämäärien, tilojen käytön ja palvelupyyntöjen mukaan. Raportointi tilojen käytöstä ja missä ja milloin siivousta tehdään ja palvelupyyntöjen tekeminen on helppoa.

Tulevaisuudessa kiinteistöt toimivat alustoina palveluille, indikoivat ylläpitotarpeita entistä enemmän.

Kiinteistön tietomalli toimii tulevaisuudessa kiinteistö- ja käyttäjädatan kohdistuspisteenä. Kaikkien tilojen järjestelmien ja laitteiden status-, olosuhde-, käytettävyys- ja huoltotieto pysyvät ajantasaisena. Nykyaikaiset palveluntuottajan järjestelmät tuottavat automaattisesti historiatiedot tietomallin käyttöön, tietomalli kohdistaa myös tulevat työt tilaan ja tarpeeseen.

Millaisia esteitä älykkäälle kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelun kehitysloikalle on? 

Data ei ole tällä hetkellä tehokkaassa käytössä ja se on hajallaan eri siiloissa. Data pitäisi saada tehokkaammin yhteiseen käyttöön.

”Toimintamallit ja kulttuuri eivät tue kehitysloikkaa. "Paljonko säästää meille ja onhan ilmainen” on usein ajatusmallina. Manuaalinen datan copy-paste työ tuo tehottomuutta ja estää automaatiota. Usein myös vanhat liiketoimintamallit estävät muutosta”, toteaa Ilmarinen.

Kehitysloikkaan tarvitaan sekä alustan tarjoajia-, sovellusten- ja kiinteistöpalvelun tarjoajia sekä kiinteistöjen omistajia. Näin varmistetaan sekä käyttäjäkokemus, suotuisat olosuhteet, energiatehokkuus, kustannustehokkuus ja hiilijalanjälki.

 

image-2

 

Katso tilaisuuden tallenne!