Rakennus on osiensa summa - digitalisaatio muokkaa rakennusalaa

Koska haasteen mutkaton ratkaiseminen on arvoketjun kummankin pään ensisijaisten etujen mukaista, voidaan sanoa, että rakennusmateriaalien tilaus- ja toimitusketjun toimijoiden välinen yhteentoimiva tiedonvaihto on koko rakennusalan digitalisaation peruskivi.

Kun tarkastellaan rakennuksen koko elinkaarta ja erityisesti sen rakentamisvaihetta, huomataan, että yksi tietokategoria liittyy miltei jokaiseen elinkaaren prosessiin. Kyseessä on luonnollisesti materiaali- eli tuotetieto, sillä tietomallinuksen näkökulmasta rakentaminen näyttäytyy pitkälti rakennusmateriaalien yhteen kasaamisena eli tuotetiedon kumulointina. Toisin sanoen, rakennus on osiensa summa.

Tuotetiedon merkitys rakennusalalla

Rakennusalalla materiaalinhallinta tarkoittaa rakennusmateriaalien hallintaa suunnittelusta ja hankinnasta alkaen, kiinteistön rakentamiseen ja ylläpitoon, ulottuen lopulta suunnitelmallisen purkamisen mahdollistamaan materiaalien uudelleen käyttöön ja kierrätykseen. Koska alan digitalisaatio on vasta lähdössä nousukiitoon, rakennusmateriaalien hallinnan keskeisimpiä haasteita urakoitsijoille on rakennusmateriaalien hankinta ja tilaaminen sähköisesti. Vastaavasti rakennusmateriaalien toimittajille, eli materiaalien valmistajille ja tukkureille, tähän haasteeseen vastaaminen kustannustehokkaasti ja luotettavasti kuuluu alan alhaalla roikkuvien hedelmien joukkoon. Koska haasteen mutkaton ratkaiseminen on arvoketjun kummankin pään ensisijaisten etujen mukaista, voidaan sanoa, että rakennusmateriaalien tilaus- ja toimitusketjun toimijoiden välinen yhteentoimiva tiedonvaihto on koko rakennusalan digitalisaation peruskivi.

Materiaalinhallinnan haasteet ja mahdollisuudet

Materiaalinhallinnan tehokkuudella on oleellinen vaikutus koko työmaan tuottavuuteen. Tehokas materiaalinhallinta perustuu materiaalitiedon eli tuotetiedon hyödyntämiseen, sillä tuotetieto poikkileikkaa rakennusalan kaikki vaiheet ja kiinteistön koko elinkaaren. Rakentamiseen käytettyjen materiaalien, tuotteiden ja talotekniikan tietojen jakaminen ja hyödyntäminen eri toimijoiden välillä edellyttää yhteentoimivuutta eri järjestelmien välillä. Yhteentoimimattomuuden haastetta on perinteisesti pyritty ratkaisemaan siten, että alan toimijat alkavat käyttää yhteistä standardia. Se on toimiva ratkaisu tiettyyn pisteeseen saakka etukäteen määritellyssä ympäristössä, mutta kaikilla standardeilla on rajansa, eivätkä ne toimi hyvin rajojensa ulkopuolella. Tässä ajassa rakennusalan toimijat nojaavat kukin yhteen tai useampaan tuotetiedon standardiin, joita he käyttävät kirjavasti ja vaihtelevalla tavalla. Toimintaperiaatteemme on, että asiakkaittemme käyttämät standardit yhdistetään tiedonvaihdon ratkaisuumme niin teknisesti kuin sopimuksellisesti, jotta niiden tiedot ovat hyödynnettävissä palvelumme kautta kyseisten standardien asiakkaille. Rakennusalalla ei ole yhtä kaikenkattavaa standardia, eikä sellaisen syntymistä ole näköpiirissä. Standardeja käytetään myös kilpailulta suojautumiseen ja markkina-aseman vahvistamiseen, joten ei ole realistista olettaa, että sellaista syntyisi välttämättä koskaan.

Platform of Trust ja Yhteentoimivuusmalli

Edellä mainituista syistä Platform of Trust on ottanut markkinalla poikkeuksellisen aseman. Emme julkaise keskenään kilpailevien standardien joukkoon uutta ehdokasta, emmekä ole asettuneet erityisesti minkään olemassa olevan rakennusalan alan tiedonvaihdon standardin taakse tai puolelle. Sen sijaan olemme valinneet puolueettoman aseman alan kaikkien standardien välisenä yhdistävänä tekijänä ja kehittäneet standardien välille niiden keskinäisen yhteentoimivuuden mahdollistavan ontologian. Kutsumme sitä nimellä Yhteentoimivuusmalli. Yhteentoimivuusmalli mahdollistaa kiihtyvällä tahdilla kasvavat kustannussäästöt tiedonvaihdon järjestelmien integroinnissa, kun yhdistettävien järjestelmien määrä kasvaa, ja mahdollistaa siten Metcalfen lakiin perustuvan verkostovaikutuksen saavuttamisen. Yhteentoimivuusmallimme perustuu maailman johtavien tietomallintajien vuosikymmenen kestäneeseen ajatustyöhön, joka kristallisoituu äärimmäisen pitkälle abstrahoituna entiteetti-prosessi -mallina, jota vasten voi tehdä muunnoksen mihin tahansa datamalliin. Rakennusalan yhteentoimivuusmalli on muodostettu yhteistyössä rakennusalan johtavien yhtiöiden kanssa oikeisiin käyttötapauksiin perustuen. Kyseessä on niin sanotusti alhaalta ylöspäin kehitetty malli, joka alati laajenee ja tarkentuu uusien oikeiden asiakashaasteiden ratkaisemisen myötä.

Rakennusmateriaalien tilaaminen digitalisoituu

Rakennusmateriaalien myymisen ja toimittamisen alueella toimimme digitalisaation edelläkävijöihin kuuluvien tukkureiden ja materiaalitoimittajien kanssa. Urakoitsijapuolella asiakkaitamme ovat maan suurimmat rakennusyhtiöt, jotka tähtäävät teollisen rakentamisen ja tahtituotannon tuomiin tuottavuusetuihin. Materiaalitilausten sanomien kohdalla yhteentoimivuusmalli tarkoittaa urakoitsijalle sitä, että jokaista tukkuria ja toimittajaa ei tarvitse erikseen integroida, vaan yksi integraatio Platform of Trust -tiedonvaihtopalveluun riittää. Kun urakoitsija liittyy tiedonvaihtopalveluumme, kaikki siihen aikaisemmin liitetyt ja tulevaisuudessa liitettävät tiedonvaihdon järjestelmät ovat otettavissa hyötykäyttöön - yhtään uutta integraatiota ei enää tarvita. Vastaavasti tukkureiden ja materiaalien toimittajien kohdalla se tarkoittaa sitä, että yhdellä integraatiolla saavuttaa kerralla ison joukon merkittäviä urakoitsijoita, eikä uusia palveluun ilmaantuvia urakoitsijoita tarvitse enää erikseen integroida.

Yksityisyyden suojan merkitys datan hallinnassa

Vaikka kaikki palveluun liitetyt tiedonvaihdon järjestelmät on teknisesti mahdollista saada käyttöön käden käänteessä, voivat järjestelmien tiedoista vastaavat nukkua yönsä huoletta, sillä mikään data ei virtaa palvelumme läpi, ellei siitä ole muodostettu osapuolten välille digitaalista sopimusta, jonka ehtojen toteumista monitoroidaan automaattisesti. Sopimukset ovat samaan aikaan sekä koneluettavia että ihmisille ymmärrettäviä, joten niiden avulla on helppoa ja käytännöllistä ohjata tiedonvaihtoa ja integroida yritysten prosesseja toisiinsa.

Rakennusprojektin digitaalinen luovutus

Kun rakennusprojekti lopulta valmistuu, on digitaalisen luovutuksen aika. Digitaalinen luovutus on tärkeä hetki rakennuksen elinkaaressa, sillä se on rakentamisen vaiheen viimeinen askel ja siirtymä elinkaaren seuraavaan vaiheeseen eli rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon. Platform of Trust mahdollistaa tämän siirtymän saumattoman tiedonsiirron siten, että ylläpitovaiheen järjestelmillä on käytössään ajantasaiset ja paikkansa pitävät tiedot rakentamisen aikana tilatuista, toimitetuista ja asennetuista materiaaleista. Digitaalisesta luovutuksesta eteenpäin, rakennus eli kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. 

Blogin kirjoittaja on Platform of Trustin Chief Interoperability Officer Panu Pitkänen, joka on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2019 datan universaalin yhteentoimivuuden ja digitaalisilla sopimuksilla luotettavasti hallittavan tiedonvaihdon parissa.

Platform of Trust Oy

  • Suomalainen alustateknologiayritys, joka tehostaa datan virtausta ja hyödyntämistä
  • Auttaa ratkaisemaan tiedon jakamiseen liittyviä haasteita sekä teknologisesta että sopimuksellisesta näkökulmasta
  • Perustettu 2019
  • Toimipisteet Helsingissä,  Tampereella ja Espoossa
  • Osa Vastuu Group Oy:tä